Gizli İlimlere Giriş: Mistisizm

"Dünyada yaşamıyorsunuz, sadece geçiyorsunuz."


Mistisizm, Yunanca “gözlerini kapamak” anlamındaki “myein” terimlerinden türemiş olup mantık veya akılla erişilemeyen ilahı ya da doğaüstü durumları sezgi yoluyla arama şeklinde tanımlanabilir. Bir inanç veya dogma değildir. Mistisizmde dış dünyadan tecrit olarak akıl ve mantıkla ulaşılamayan kavramlara, bilinmeyene, sonsuzluğa, Tanrı’ya metafiziksel bir sezgiyle ulaşmak vardır. Burada temel nokta dış dünya etkilerinden sıyrılarak trans halinde olmaktır.

Mistik, dış dünya ile bağlantısını kopararak trans halinde yüksek bir şuura, diğer bir tabirle nirvanaya ulaşmasıdır. Mistiklerin özellikleri ise şunlardır:

 1. Kişisel deneyimler, dayatılmış doktrinlerden daha önemlidir. Mistiklerin asıl hedefi aydınlanma, yani nirvanadır.
 2. Mistikler meraklıdır ve sürekli ruhani dünyayı araştırır. Evrenin nasıl çalıştığını anlamak isterler. Arayışlarında maddi dünyanın altındaki görünmeyeni bulmak vardır.
 3. Bir mistiğin kesin yargıları yoktur. Farklı düşünceler sadece yeni keşifler için başlangıç noktası olur.
 4. Kendi sezgilerine ve başkalarının sezgilerine değer verir. Dil, akıl ve fiziksel duygular yanında farklı bilgi ve kavrayışları da deneyimler. Özellikle sezgisel algılamalar arayışının en önemli parçasıdır.
 5. Mistikler için dinin ruhani asilleridir de diyebiliriz. Dini statükoyu sorgularlar.
 6. Mistikler ruhsal bir gücü memnun etmek adına değil, aydınlanma için çalışırlar.
 7. Mistikler, evrenin sonsuz ve gizemlerle dolu olduğuna inanarak daha büyük bir yükselişe ulaşacağına inanırlar.

Yazımın geri kalanında size birkaç mistik gelenekten kısaca bahsetmek istiyorum.

Gnostisizm

Gnostisizm, Antik Mısır hermetizmini, Antik Yunan ezoterizmini, İbrani geleneklerini, Zerdüştçülüğü, bazı Doğu geleneklerini ve dinlerini, Hristiyanlığı eklektik bir tutumla sentezleyen, birçok tarikatın benimsediği mistik felsefeye verilen genel addır.

Terim, eski Yunancadaki "sezgi veya tefekkür yoluyla edinilebilen bilgi" anlamındaki "gnosis" sözcüğünden türetilmiştir. (Gnosis üç bilgi türünden biridir. Diğerleri öğrenimle öğrenilebilen bilgi "mathesis" ve ancak ızdırap çekerek öğrenilebilen bilgi "pathesis"tir.) Eski Yunan ezoterizmine göre ızdırap yoluyla ulaşılabilecek bilgiye öğrenim ve sezgi yoluyla ulaşılamaz. Sezgi yoluyla öğrenilebilecek bilgiye ise ne ızdırap ne de öğrenim yoluyla ulaşılabilir. Bu yüzden kimileri gnostisizmi sezgi yoluyla alınan bilgiyle kurtuluş öğretisi olarak tanımlar.

Gnostisizmin ilkeleri şunlardır:

 1. Hakikatlere ulaşabilmede dinler yetersizdir.
 2. Hakiki bilgiler, yani hakikate ait ya da hakikate yakın bilgiler ancak ruhsal ve psişik gelişim yoluyla edinilebilir.
 3. Ruh ölümsüzdür. Ruh, dünya yaşamında bir tür hapishane yaşamı geçirmektir.
 4. Gerçek olan fiziksel dünya yaşamı değil, ruhsal yaşamdır.
 5. Dünya düalite ilkesinin geçerli olduğu bir gelişim ortamıdır.
 6. Ruhsal gelişim yolunda en önemli bilgi kaynaklarından biri ruhsal alemden ruhsal irtibatlarla alınabilecek yüksek bilgiler içerek tebliğlerdir ki bunlar ruhsal bakımdan seçkin insanlara verilir.

Mısır Mistisizmi (Hermetizm)

Hermetizm, Antik Mısır'da yaşamış bilge Hermes Trismegistus'un öğretisidir. Mısır kökenli Yunanca metinlerde Hermes Trismegistus'tan majinin, simyanın, astrolojinin, astronominin, tıbbın ve bilgeliğin kurucusu olarak bahsedilir. Bu metinlerde ondan "üç büyük Hermes" anlamında "Hermes Trismegistus" olarak söz edilir. Hermetizm adının sonundaki "izm" sonekine bakılarak ilk bakışta bunun günümüzdeki bir felsefi akım olduğu sanılabilse de felsefi bir akım değildir. 

Kimilerine göre Hermes Trismegistus bir inisiye idi, dolayısıyla öğretisi ezoterik bilgilerden oluşuyordu. Antik Yunan yazarlarına göre bu ezoterik öğreti Mısır'ın özellikle Teb ve Memphis tapınaklarındaki inisiyasyonlarda öğretiliyordu.

Hermetizm hakkında bilgi veren eski metinler günümüzde hermetika ya da zümrüt tabletler olarak adlandırılır. Bunlar eski Mısır'da kutsal alfabeyle yazılmış orijinal kayıtların farklı alfabelere çevrilmiş kopyalarının kısmen eski Yunanca'ya ve Latince'ye çevrilmiş bölük pörçük parçalarından oluşurlar. Bu zümrüt tabletlerin ufak bir kısmını buraya bırakıyorum:

Toprağı ateşten ayıracaksın,
ince olanı kalın olandan
bu büyük bir maharetle olmalı.
Topraktan gökyüzüne çıkacak ve yeniden toprağa inecek
ve daha üstün ve alkaç her şeyin kuvvetini alacak.
Bu şekilde tüm dünyanın görkemi senin olacak
böylece tüm karanlık senden uzaklaşacak.

Hermetik ilkeleri, bunlara ilke demek doğru mudur bilemem fakat ben ilke demeyi tercih edeceğim, aşağıya ekliyorum. Elbette bunlar yalnızca elimize geçebilenler yoksa bu kadarla sınırlı kalabileceğini düşünmüyorum çünkü Mısır mistisizmi veya diğer adıyla hermetizm (hermetika) gizeminin henüz çözülebilmiş olduğunu sanmıyorum.

 • Fiziksel alem süplit alemin aynasıdır.
 • Ezeli ve ebedi olan Tanrı, düşüncelerle anlaşılamaz.
 • Ruh ilahi bir ışıktır.
 • Ruhlar yeryüzüne sınavlarla gelişim için gelirler, almaları gereken dersleri alana kadar tekrar tekrar doğarlar.
 • Kişiyi ölüm sonrasında vicdanı yargılar, kişinin yeryüzünde yaşarken yaptıkları unutulmaz.
 • Bu ruhlar bir zaman sonra büyük ışığa doğru çekilirler, onlara yol gösterilir.
 • Eski insanların kökeni Dünya-dışı'dır.
 • Evrende kozmik yasalar işlemektedir.
 • İnsanlar kaderlerini yaptıkları iyi ya da kötü hareketlerle belirler.
 • İnsanlar yaşadıkları dünyayı kirletmeleri halinde dört unsurun başkaldırmasıyla karşılaşacaktır.
 • Yunuslar ve aslanlar diğer hayvanlardan daha gelişmiş varlıklardır.

Kabbalah (Kabbala)

(Ein Sof, by Noah Bradley)

Kabbala İbranice'de "gelenek" veya "yazışma", Yahudi mistisizminde ezoterik bir disiplin, düşünce okulu veya kurallar bütünüdür. Yahudilikte üyelerine Kabaliste Mequbbal denir. Kabbala, Yahudilik içindeki mistik dini yorumların temelini oluşturur. Yahudi kabbalalar, değişmeyen, sonsuz ve ebedi Tanrıları Yehova'nın gizemi Ein Sof'u (anlamı "sonsuz") ve ölümlü, sonu olan evrenin arasındaki ilişkiyi felsefi bir şekilde araştıran bir dizi ezoterik Yahudi öğretileridir. 

Kabbala Kaynakları
İnanışa göre dört bin yıl önce Sefer Yetira'yı (Yaratılış Kitabı) yazan İbrahim ile başlayarak kabbala hakkında birçok kitap yazılmıştır. Bir sonraki önemli kitap, MS 2. yüzyılda yazılmış olan Zohar Kitabı'dır. Zohar'ı ünlü 16. yüzyıl kabalisti Isaac Luria'nın çalışmaları takip eder ve çalışmaları 20. yüzyılda ortaya çıkar.

Aşlag'ın yazıları diğer kabalistik kaynaklar gibi üst dünyaların yapısını, nasıl alçaldıklarını, evrenimizin ve onun içindeki her şeyin nasıl var olduğunu betimler. Yahuda Aşlag'ın "Talmud Eser Sefirot" adlı ders kitabı sorular, cevaplar, tekrar materyalleri ve açıklamalar içeren bir çalışma yardımcısı olarak tasarlanmıştır. Bu kitabın manevi alemdeki evreni yöneten kanunları ve güçleri betimleyen üst dünyaların fiziği olduğuna ve öğrencileri aşamalı olarak dönüştürdüğüne inanılır. Çünkü kişi manevi dünyayı nasıl deneyimleyeceğini ararken kendisini ders kitabında yazan manevi kanunlara aşamalı olarak adapte eder.

Kabbala Öğretisi
Kabbala öğretisi herhangi soyut bir şeyle uğraşmaz, sadece insanın nasıl yaratıldığı ve daha yüksek varoluş seviyelerinde nasıl faaliyette bulunduğu ile uğraşır.

Kabbala, bilgeliğin manevi dünyaya çalışmak için bir araç olduğuna inanılır. Dünyamızı keşfetmek için fizik, kimya, biyoloji gibi bilimleri kullanırız. Bu bilimler beş duyumuzla algıladığımız fiziksel dünyaya çalışır. İçinde yaşadığımız dünyayı bütünüyle anlamak için duyularımızın algılayamadığı gizli alemi keşfedebilecek bir araştırma aracına ihtiyacımız vardır.

Kabbala bilgeliğine göre realite iki güç veya nitelikten oluşur: Alma arzusu ve ihsan etme arzusu. İhsan etme arzusu vermek istediği için bir alma arzusu yaratır, bu nedenle daha yaygın biçimde kullanılan adı "Yaratan"dır. Bu yüzden inanca göre tüm yaratılış bu alma arzusunun tezahürleridir. Kabala sadece yaratılışın tasarımını öğretmez, aynı zamanda realitenin her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen başlangıçtaki tasarlayanı gibi nasıl tasarlayanlar olunabileceğini öğretir.

Kaynakça:

 • Alparslan Salt, Cem Çobanlı, Dharma Ansiklopedi
 • Hermetika, Ege Meta Yayınları
 • Mommy Mystic
 • Vikipedi

Beğendiniz mi? Paylaşmayı Unutmayın!

Sizin Tepkiniz Nedir?

Üzgün Üzgün
0
Üzgün
Komik Komik
0
Komik
Tatlış Tatlış
0
Tatlış
Sinirli Sinirli
0
Sinirli
Şaşkın Şaşkın
2
Şaşkın

0 Yorum